Ta strona używa cookies. Więcej informacji na podstronie Polityka cookies.
Zgadzam się.
mława ubezpieczenia

Ubezpieczenia Mława

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Bogdan Gburzyński to firma działająca w branży ubezpieczeniowej.

Rodzaj świadczonej przez nią działalności został w Europejskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowany jako: Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszem emerytalno-rentowym.

Forma prawna firmy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Bogdan Gburzyński to przedsiębiorstwo prywatne.
Firma posiada numer NIP 5691030703 i numer REGON 130236012,
a jej siedziba mieści się pod adresem: Os. Książąt Mazowieckich 5/7, 06-500 Mława, województwo mazowieckie.FUNDUSZE KAPITAŁOWE
C-QUADRAT Kalkulator inwestycyjny
POLISA DLA CIEBIE

mława ubezpieczenie oc

- można zawrzeć w wieku od 18 do 85 lat, kontynuacja do końca ...
- bez badań
- bez ankiety medycznej
- dla chorych i zdrowych
- dla wszystkich

unezpieczenie mława

Ubezpieczenia majątkowe MŁAWA:


- Ubezpieczenie Majątkowe - jak sama nazwa wskazuje, chroni majątek Ubezpieczonego.

W skład Ubezpieczeń Majątkowych, oprócz ochrony mienia osoby Ubezpieczonej, czyli jego własności i majątku, wchodzi jeszcze Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim. Szkody te dzieli się na osobowe i majątkowe.

Najbardziej rozpowszechnionymi i znanymi Ubezpieczeniami Majątkowymi są Ubezpieczenia Komunikacyjne.
- Obowiązkowe OC (Odpowiedzialności Cywilnej) chroni Ubezpieczonego kierowcę od szkód jakie mógłby wyrządzić innym uczestnikom ruchu drogowego.
- Dobrowolne AC (Auto Casco) chroni ubezpieczony pojazd przed skutkami kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia.

Oprócz Ubezpieczeń Komunikacyjnych dosyć popularne są ubezpieczenia domów i mieszkań. Tu również Ochroną Ubezpieczeniową może być objęte mienie Ubezpieczonego jak również skutki szkód wyrządzone osobom trzecim, na skutek zaniedbania lub nieumyślnego wyrządzenia krzywdy. Przykładem może być zalanie mieszkania sąsiada przez awarię lub zaniedbanie w mieszkaniu Ubezpieczonego.

Tak więc polisa może chronić mieszkanie Ubezpieczonego oraz zwolnić go z odpowiedzialności finansowej za skutki zniszczenia mienia innych osób z jego winy. W takim przypadku szkody są usuwane na koszt Towarzystwa Ubezpieczeniowego w zakresie przewidzianym w Umowie Ubezpieczenia. Dotyczy to zarówno szkód majątkowych jak i osobowych.

Innym przykładem Ubezpieczeń Majątkowych są Ubezpieczenia OC wybranych grup zawodowych.
Do takich Ubezpieczeń należy Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków Wchodzących w Skład Gospodarstwa Rolnego od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych.
A także Obowiązkowe Ubezpieczenia OC związane z prowadzeniem niektórych rodzajów działalności gospodarczych. Przykładem zawodów, których wykonywanie wymaga posiadanie takiej polisy są: lekarze, adwokaci, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy podatkowi, architekci, inżynierowie budowlani, brokerzy i agenci ubezpieczeniowi i inni.

Po więcej informacji na temat Ubezpieczeń Majątkowych zapraszamy na strony internetowe Towarzystw Ubezpieczeniowych jak również do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego ze mną.

gdzie ubezpieczyć samochód w mławie

Ubezpieczenia na Życie MŁAWA:


- Ubezpieczenie na Życie - Ubezpieczenie na Życie to umowa dwustronna zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym. Na mocy umowy ubezpieczenia obie strony przyjmują na siebie prawa i obowiązki wynikające z treści umowy jak i Ogólnych i Szczegółowych Warunków Ubezpieczenia.

Zgodnie z ustawą Ubezpieczycielem jest Zakład Ubezpieczeń spełniający wymogi tejże ustawy.

Ubezpieczającym zaś jest osoba zawierająca umowę z Zakładem Ubezpieczeń i zobowiązana do opłacania Składek Ubezpieczeniowych.

Ubezpieczający może zawrzeć umowę Ubezpieczenia na Życie we własnym imieniu, tj. taką która chroni jego zdrowie i życie. Może też zawrzeć Umowę Ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej. W takim przypadku Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składek wynikających z polisy, która chroni zdrowie i życie innej osoby – Ubezpieczonego.

W umowach Ubezpieczenia na Życie występuje osoba Uposażona.
Uposażony to osoba lub osoby wskazane w polisie przez Ubezpieczającego, a także przez Ubezpieczonego w przypadku zawierania umów na osobę trzecią, które są upoważnione do odbioru świadczeń z polisy w przypadku śmierci osoby Ubezpieczonej.

Uposażonych można wskazać w momencie zawierania umowy Ubezpieczania, jak również w każdym innym terminie. Uposażonych można zmieniać dopisywać i odwoływać w trakcie trwania umowy Ubezpieczenia.
W przypadku wskazania więcej niż jednego Uposażonego istnieje możliwość określenia procentowego ich udziału w świadczeniach z polisy. Jeśli nie zostanie wskazany procentowy udział poszczególnych Uposażonych w świadczeniu, wówczas środki zgromadzone zostaną podzielone w równych częściach pomiędzy wszystkich Uposażonych.

Zgodnie z każdą umową Ubezpieczenia na Życie Ubezpieczający jest zobowiązany do terminowego opłacania składek określonych w umowie.
Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłacenia określonych świadczeń w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w polisie.

Po więcej informacji na temat Ubezpieczeń na Życie zapraszamy na strony internetowe Towarzystw Ubezpieczeniowych jak również do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego ze mną.

Ubezpieczenia Terminowe na Życie i Dożycie gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Compensa IKZE
Compensa IKZE to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ulga podatkowa dziś
Wyższa emerytura jutro

Pomyśl z ulgą o przyszłości
 • Każda składka funduszowa wpłacona na IKZE1 w danym roku ubezpieczenia, pomniejsza Twoją podstawę opodatkowania - zyskujesz ulgę podatkową!

 • Wpłacaj maksymalną kwotę w każdym roku! - wykorzystaj roczny limit wpłat na IKZE2

 • od 65 roku życia możesz wypłacić zgromadzone środki jednorazowo lub w ratach - podwyższasz kwotę emerytury!


 • Kto może założyć Compensa IKZE?
  Oszczędzającym może być osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia spełnia łącznie warunki:
 • ukończyła 16 rok życia i nie ukończyła 60 roku życia,

 • osiąga z wykonywanej pracy dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


 • Jaka jest minimalna składka umożliwiająca zawarcie umowy ubezpieczenia Compensa IKZE?
  Minimalna wartość pierwszej składki wynosi 504 zł, w tym:
 • 500 zł to składka funduszowa, która po potrąceniu opłaty administracyjnej przeznaczona jest na zakup jednostek UFK,

 • 4 zł to składka ochronna, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Składka ochronna wynosząca 4 zł (wartość składki ochronnej jest niezmienna przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia) zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci Oszczędzającego przez okres 12 miesięcy.
  Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 1 000 zł.


 • Jaki jest roczny limit wpłat na IKZE w roku?
  Roczny limit wpłat na IKZE w 2014 roku wynosi 4 495,20 zł,
  Roczny limit wpłat na IKZE w 2015 roku wynosi 4 750,80 zł.
  Roczny limit wpłat na IKZE w 2017 roku wynosi 5 115,60 zł.

  Jak określić wartość indywidualnej ulgi podatkowej?
  /przykład na podstawie limitu z 2014 r/

  Wpłaty składek funduszowych na Compensa IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania w rozliczeniu za rok, w którym ich dokonano. By określić wartość należnej ulgi podatkowej, należy:

 • sprawdzić wartość sumy składek funduszowych wpłaconych w danym roku kalendarzowym na rachunek IKZE,

 • upewnić się, czy ich wartość nie przekroczyła rocznego limitu wpłat na IKZE,

 • przemnożyć sumę wpłaconych składek funduszowych przez odpowiedni procent (procent uzależniony od wartości należnego podatku).

 • Przykłady:

  Roczny limit wypłat na IKZE: 4 495,20

  1. Roczna podstawa opodatkowania = 45 000 zł (pierwszy próg podatkowy: 18%)
  Suma składek funduszowych wpłaconych na IKZE w danym roku: 600 zł
  600 zł x 18% = 108 zł
  Zysk podatkowy wynosi 108 zł

  2. Roczna podstawa opodatkowania = 52 000 zł (pierwszy próg podatkowy: 18%)
  Suma składek funduszowych wpłaconych na IKZE w danym roku: 4 495 zł
  4 495 zł x 18% = 809,10 zł
  Zysk podatkowy wynosi 809,10 zł

  3. Roczna podstawa opodatkowania = 90 000 zł (drugi próg podatkowy: 32%)
  Suma składek funduszowych wpłaconych na IKZE w danym roku: 2 500 zł
  2 500 x 32% = 800 zł
  Zysk podatkowy wynosi 800 zł

  4. Roczna podstawa opodatkowania = 150 000 zł (drugi próg podatkowy: 32%)
  Suma składek funduszowych wpłaconych na IKZE w danym roku: 4 495 zł
  4 495 x 32% = 1 438,40 zł
  Zysk podatkowy wynosi 1 438,40 zł

  Czy Oszczędzający ma obowiązek regularnego opłacania składek?
  Nie, oszczędzający nie ma obowiązku regularnego opłacania składek funduszowych, jednak dla utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, należy opłacać składki ochronne najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, za który pobrana została przez Towarzystwo poprzednia składka ochronna (wartość składki ochronnej wynosi 8 zł i jest niezmienna przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia).

  Jaki jest zakres odpowiedzialności Towarzystwa?
 • wystąpienie okoliczności umożliwiających dokonanie przez Towarzystwo wypłaty (wypłata środków zgromadzonych na indywidualnym rachunku Oszczędzającego):
  - na wniosek Oszczędzającego – po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat w co najmniej 5 różnych latach kalendarzowych,
  - na wniosek Uposażonego – w przypadku śmierci Oszczędzającego.
  UWAGA! W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono korzystne uregulowania w zakresie opodatkowania wypłaty z IKZE. W miejsce obecnie obowiązującego opodatkowania wypłaty z IKZE wg skali PIT wprowadzono opodatkowanie wypłat z IKZE oraz wypłat na rzecz osób uprawnionych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%.


 • śmierć Oszczędzającego w okresie ubezpieczenia – Towarzystwo wypłaca Uposażonemu sumę ubezpieczenia (2 000 zł). Dodatkowo, Towarzystwo zobowiązane jest do dokonania:

 • wypłaty transferowej:
  - na wniosek Oszczędzającego do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE,
  na wniosek Uposażonego – w przypadku śmierci Oszczędzającego, z rachunku zmarłego Oszczędzającego na IKZE Uposażonego.

 • zwrotu
  - na wniosek Oszczędzającego – w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jeżeli nie zachodzą przesłanki do dokonania wypłaty lub wypłaty transferowej.

 • W jakie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) można alokować składkę funduszową?
  Składka funduszowa może być alokowana w następujące UFK:

  LP.

  Nazwa UFK

  Klasyfikacja

  Waluta

  Wycena

  1

  C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

  akcyjny

  PLN

  dzienna

  2

  Legg Mason Strateg

  zrównoważony

  PLN

  dzienna

  3

  ING Globalny Długu Korporacyjnego

  bezpieczny

  PLN

  dzienna

  4

  Gwarantowany Compensa

  gwarantowany

  PLN

  dzienna


  Wykonanie zmiany alokacji składki funduszowej jest wolne od opłat.
  Oświadczenie o zmianie alokacji składki funduszowej doręczone do Towarzystwa wywołuje skutek od dnia zapłaty składki funduszowej najbliższego po dniu otrzymania przez Towarzystwo tego oświadczenia.

  Wykonanie konwersji jednostek UFK jest wolne od opłat.
  Oszczędzający ma prawo w każdym czasie do dokonania konwersji jednostek UFK. Zlecenie rozpoczęcia operacji konwersji jednostek UFK wystawiane jest najpóźniej 3-go dnia roboczego po dniu otrzymania przez Towarzystwo prawidłowo wypełnionego formularza.

  W celu zawarcia umowy ubezpieczenia lub uzyskania dodatkowych informacji SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  1 Składka funduszowa nieprzekraczająca rocznego limitu wpłat na IKZE
  2 Roczny limit wpłat na IKZE: 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Zgodnie z art. 31 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, limit kwoty wpłat na IKZE w 2014 roku wynosi 4495,20 zł.

  Mława ubezpieczenia oc ac

  Ubezpieczenia Grupowe MŁAWA:


  - Ubezpieczenia Grupowe - to wiele korzyści dla Ubezpieczonego za przystępną cenę.
  Pakiety Grupowego Ubezpieczenia gwarantują ochronę Ubezpieczeniową Ubezpieczonego i jego rodziny, są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

  Grupowe Ubezpieczenia zapewniają poczucie bezpieczeństwa całej rodzinie Ubezpieczonego. Zakres ich jest zazwyczaj większy niż Ubezpieczeń Indywidualnych.

  Fakt, że ubezpieczeniem w ramach jednej polisy można objąć całą rodzinę sprawia, że są jeszcze bardziej atrakcyjne, choćby ze względów finansowych. Ubezpieczenie wielu ryzyk i kilku osób powoduje, że cena takiego Ubezpieczenia jest bardzo przystępna, a ubezpieczenie dostępne dla każdego.

  Ubezpieczenie chroni Ubezpieczonych przed skutkami Nieszczęśliwych Wypadków, Choroby i Pobytu w Szpitalu.

  Elastyczność Ubezpieczeń Grupowych polega na tym, że każdy Ubezpieczony może wybrać z szerokiej oferty te Ryzyka Ubezpieczeniowe, które są mu potrzebne i w ten sposób dostosować swoją polisę do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

  Przykładowe Ryzyka wchodzące w skład Ubezpieczenia Grupowego
  - Śmierć Ubezpieczonego
  - Śmierć Ubezpieczonego w NNW
  - Śmierć Ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym
  - Śmierć Ubezpieczonego w NNW na terenie zakładu pracy
  - Śmierć dziecka Ubezpieczonego
  - Śmierć współmałżonka
  - Śmierć współmałżonka w NW
  - Śmierć rodzica lub teścia Ubezpieczonego
  - Renta dla każdego z osieroconych dzieci
  - Trwały uszczerbek na zdrowiu w NW
  - Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
  - Pobyt w szpitalu w NNW
  - Pobyt w szpitalu w następstwie choroby
  - Poważane zachorowanie Ubezpieczonego
  - Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu

  Po więcej informacji na temat Ubezpieczeń Grupowych zapraszamy na strony internetowe Towarzystw Ubezpieczeniowych jak również do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego ze mną.

  Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko / Firma *
  Adres do korespondencji *
  Nr telefonu *
  e-mail *
  Treść *
  Wpisz kod z obrazka *
  kod
  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych *
  * - Pola muszą zostać wypełnione

  Ubezpieczenie Mława

  Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
  Bogdan Gburzyński


  06-500 MŁAWA
  Narutowicza 19
  Siedziba Biura

  tel. 605 349 225
  tel: 512 438 827

  e-mail:bogdan.gburzynski@wp.pl  ubezpieczenie samochodowe mława
  Pobierz dane na telefon

  Ubezpieczenie samochodów w mławie


  Wyświetl większą mapę

  W ofercie posiadamy duży wybór Towarzystw Ubezpieczeniowych

  Ubezpieczenie mława i okolice

  Ubezpieczenie samochodu w mławie gdzie tanio

  Ubezpieczenie tanio w Mławie

  Ubezpieczenie auta w Mławie

  Ubezpieczenie tanio auta w Mławie

  Ubezpieczenie oc ac domu Mława

  Ubezpieczenie oc ac dom Mława

  Ubezpieczenie oc dom Mława

  Ubezpieczenie ac dom Mława

  Ubezpieczenie oc domu Mława

  Ubezpieczenie ac domu mława

  Ubezpieczenie domu Mława

  Ubezpieczenie mieszkania Mława

  Ubezpieczenie mława domy

  Ubezpieczenie domów w Mławie

  Ubezpieczenie domu i auta w Mławie

  Ubezpieczenie domu i auta Mława